ขั้นตอนการสร้างบ้าน

สร้างบ้านง่ายๆ กับพิชยมงคล คอนสตัคชั่น

01

เลือกแบบบ้านตามที่ท่านต้องการ
กำหนดงบแระมานก่อสร้าง

– สามารถนำแบบบ้านมาให้ทางบริษัท ประเมิน หรือจะเลือกแบบบ้านของทางบริษัทได้
– เราจะอ้างอิงตามเกรดวัสดุพรีเมี่ยมของบริษัท

02

สำรวจที่ดิน

– เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทมีบริการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการวางตำแหน่งตัวบ้าน และเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือลูกค้าสามารถส่งโฉนดที่ดิน ภาพบริเวณที่จะปลูกสร้าง พร้อมภาพถนนรอบบริเวณที่จะปลูกสร้าง และพิกัด GPS ทั้งนี้จะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 50ตารางเมตร เพื่อตั้งที่พักคนงานได้และรถสิบล้อสามารถเข้าบริเณที่ดินได้ เพื่อสะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้าง

03

วางมัดจำ 1 % ของมูลค่าประเมินก่อสร้าง

– เมื่อวางมัดจำแล้ว บริษัทจะทำการร่างแบบแปลนให้ใหม่ หลังต่อหลัง ให้เหมาะสมกับครอบครับ ทั้งนี้ยังได้รับแบบสามมิติอีกด้วย ลูกค่าสามารถปรับแบบได้ตามความต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

04

ทำสัญญาก่อสร้าง

เมื่อลูกค้าได้แบบตามที่ต้องการแล้ว ทางบริษัทจะเชิญมาเซ็นสัญญาก่อสร้าง โดยในสัญญาจะมีเนื้อหาหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคู่สัญญา, ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง, งวดเงินที่ลูกค้าต้องชำระเมือ่บริษัทดำเนินการก่อสร้างในงวดนั้นๆแล้วเสร็จ

05

ดำเนินการขออณุญาติ

บริษัทจะดำเนินการเขียนแบบเพื่อใช้สำหรับการขออณุญาติ หรือใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้อาจใช้เวลา 30-45 วัน

06

เตรียมการให้พร้อมก่อนเริ่มสร้าง

ลูกค้าต้องเตียมที่ดินให้พร้อมก่อนที่บริษัทจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง เช่น ถมที่ ตัดต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม หรือสิ่งอื่นใดที่เป้นอุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้สามารถปรึกษากับมางบริษัทเพือ่จัดหาทีมงานในการทำงานได้